De gnosis in actuele openbaring


Nederlands | 01-01-1980 | 279 pagina's

9789070053086

Paperback / softback


  Lees de eerste pagina's

€ 19,50

  Voeg toe aan mijn winkelmandje
 Product store stocks

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

Wij leven in de tijd van een totale wereldrevolte: het Pisces-tijdperk, het tijdperk der Vissen, gaat plaats maken voor het tijdperk van Aquarius, de Waterman.

Zoals tot nu toe in de historie der mensheid steeds het geval is geweest, brengt deze wisseling van tijdperken een intensieve Godsbemoeienis met zich mee. De Gnosis, de kennis die tegelijk een kracht tot uitredding is, openbaart zich aan de gehele mensheid. Zij is nu, in het levende heden, om ons en in ons aanwezig en werkzaam. 

Iedere mens is gehouden op de Gnosis te reageren. De wijze waarop hij dit doet is echter ten nauwste verbonden met zijn staat van bewustzijn. De Gnosis vermag hem eerst dan boven zijn bestaansveld uit te tillen, wanneer hij, op basis van waarlijk inzicht, kan spreken: 'Mij geschiedde naar uw wil'.

De machtige perspectieven die de mens door de gnosis in actuele openbaring worden geboden, worden in dit boek uitvoerig toegelicht. 

Beschrijving

Alle oorspronkelijke religies, ook het oerchristendom, hebben een aanrakings- en ontmoetingsveld tussen de geestelijke en de vergankelijke wereld gebouwd, dat de opgang van daarvoor ontvankelijke mensen in die geestelijke wereld of bovennatuur mogelijk maakt. De Gnosis in actuele openbaring beschrijft hoe in onze tijd binnen de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis zo’n krachtveld tot stand is gekomen. Het is een Levend Lichaam, dat bewust wordt onderhouden door gezamenlijke afstemming op de geestelijke wereld en waardoor allen gevoed worden.

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

DEEL I DE NIEUWE MENSHEIDSPERIODE

I BEWUSTZIJNSSTAAT IS LEVENSSTAAT

 • Een nieuwe mensheidsperiode
 • Wat is bewustzijn?
 • Het interkosmische magnetische veld
 • Twee magnetische velden
 • Twee groepen mensen

II TWEEËRLEI BEDELING – TWEEËRLEI WET 

 • Tweeërlei godsdienst
 • Onder de wet
 • Godsdienstplicht
 • Godsdienstige berusting
 • Het Nieuwe Testament
 • Nieuwe godsdienstigheid
 • De vierde Gnosis: de zelfbevrijdende daad
 • De periode van achtenveertig jaren

III DE NIEUWE LEVENSHOUDING

 • Redelijk-zedelijke aanvaarding
 • Bevrijdend geloof en leven
 • Zalig zijn zij die zich arm weten aan geest
 • Uit het geloof leven

IV DE WEDERGEBOORTE VAN DE ZIEL

 • Zeggen en doen
 • De wet in het eigen hart

V DE NIEUWE WET DES HARTEN

 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • Het teken van de Zoon des Mensen
 • De wedergeboorte uit water en geest
 • De scheiding der twee mensentypen
 • De jaren van oogst
 • De vijf aanzichten van transfiguratie
 • De vijfzielefluïden
 • Is er dan toch reïncarnatie?

DEEL II DE WEDERGEBOORTE VAN DE ZIEL

I REDELIJK-ZEDELIJK BEWUSTZIJN

 • Het aanvaarden, belijden en dienen van Christus
 • God laat niet varen de werken zijner handen
 • De heerlijke taak der beelddragers Gods
 • De taak der Geestesschool
 • De zedelijke bewogenheid
 • Het redelijk-zedelijke inzicht
 • De tweevoudige magische bediening
 • De onmisbaarheid van het intermediair der Geestesschool

II HET PROCES: DE ROZENKRUISGANG

 • Drieërlei bewustzijnsstaat
 • De gespleten toestand van de leerling
 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • Niet vrede, maar het zwaard
 • Het overbruggingsbewustzijn
 • De klassieke veerman en de overtocht
 • De stuw tot een definitief besluit
 • Het rode Rozenkruis
 • Jezus de Heer en Herodes
 • De omwandeling van Jezus
 • In veiligheid
 • Het Vacuüm van Shamballa, de Loge-omhoog
 • Jezus de Heer, een stralingskracht ten leven

III DE ROEPING VAN DE LEERLING: HEILIGING

 • Uit de eerste Petrusbrief
 • Rust, begrip en blijdschap bij het ervaren van de gnostieke genadestroom

IV DE NIEUWE ZIELEWORDING

 • De tweevoudigheid der Geestesschool
 • De betekenis van de stofsfeer voor de bevrijding van de mens
 • Het onvermogen van de spiegelsfeer
 • De mikrokosmos weer compleet
 • De embryonale vorming van het onsterfelijke zielewezen
 • De twee magnetische polen van de persoonlijkheid
 • De ontwikkeling van een nieuwe basis voor de onsterfelijke zielestaat
 • De drie oorspronkelijke levenskernen
 • In Jezus de Heer ontslapen
 • De opstanding van Jezus de Heer
 • De nieuwe bewustzijnsdoorbraak in het nu
 • De komende ineenvloeiing der twee aanzichten van de Geestes-school

V DE GLORIEVOLLE OPSTANDING

 • Van de tweede dood niet meer te beschadigen
 • Johannes de Doper, de voorloper
 • De noodzaak de wereld te overwinnen
 • De taak der strijdende kerk-op-aarde
 • De glorievolle opstanding
 • Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos
 • De verhouding der beide werkvelden
 • De noodzaak van de bewustzijnsdoorbraak
 • Verlichting en heiliging
 • Het nieuwe zielelicht ontstoken
 • Innerlijke zelfwerkzaamheid
 • De opstanding ten derden dage
 • De nieuwe periode

VI DE LOGE-OMHOOG

 • Interkosmische straling
 • Het licht dat in de duisternis straalt
 • De wording van een Vacuüm van Shamballa
 • De schepping van de magnetische bol
 • De nieuwe schakel in de Universele Keten
 • De Heer tegemoet in de lucht
 • De dertiende eoon
 • Zonder mij kunt ge niets doen

DEEL III DE MAGNETISCHE BOL VAN DE TWEEVOUDIGE GEESTESSCHOOL

I HET OVERWINNEN VAN DE WERELD

 • De redelijk-zedelijke aanraking der Geestesschool
 • Het Vacuüm van Shamballa en de Geestesschool op-aarde
 • De begonnen arbeid wordt voortgezet
 • De gang van de rozenkruiser
 • De wereld moet overwonnen worden
 • Het vrijkomen van karma
 • De zevenarmige kandelaar die voor God staat
 • Lotsverbondenheid
 • Kwaliteit en doel moeten overeenstemmen
 • De magnetische bol; noordpool-zuidpool
 • De signatuur van een gnostieke kerk
 • De ontwikkeling van de magnetische bol
 • Waarom voortdurende waakzaamheid geboden is

II DE ROEPING VAN DE BEELDDRAGER GODS

 • De zeven ontwikkelingsfasen van het magnetische lichaam
 • De grote strijd
 • Het noodplan der dialectiek
 • Noodorde is doodsorde, tenzij …
 • Wie zichzelf zal willen verliezen, zal het behouden
 • De roeping van de beelddrager
 • De logica der vervulling
 • Het overwinnen van het kwaad
 • In de kracht van Jezus Christus
 • Beid uw tijd
 • De dood verslonden
 • Zalig zijn de hunkerenden naar de Geest
 • Allen die hem aannemen …
 • De binnenkomst in de bruiloftszaal
 • De noodzaak van de Bergrede-levenshouding
 • De nieuwe hemel-aarde
 • Het wegvallen van de sluiers
 • Jacob en de hemelladder

III UNA SANCTA

 • Shankara, de verhevene
 • Alle wijsheidsleer is één in de Gnosis
 • Het zwaard alleen in de eigen ziel

IV DE WORDING VAN HET LEVENDE LICHAAM DER GEESTESSCHOOL

 • De groepsvorming
 • De ontwikkeling van het gnostieke krachtveld
 • Aantrekking en afstoting: de wieling
 • De zeven openbaringsverschijnselen
 • De zeven kosmische stralingen
 • Het elektromagnetische stralingsveld
 • Voeding en assimilatie
 • De ontwikkeling van het gnostieke stralingsveld
 • Inzicht, heilbegeren, zelfovergave
 • De nieuwe levenshouding: het Bergredeleven
 • Het morgenrood in opgang

V DE NIEUWE LEVENSHOUDING

 • Misdaden en zonden tegenover de Gnosis
 • Het teken van het kindschap der ongehoorzaamheid
 • Het geluk van uitredding en schuldloze verheffing
 • Een werkelijk levensperspectief
 • In groepseenheid

VI VAN KRACHTVELD TOT LICHTVELD

 • De noodzaak en het voorrecht der gnostieke groepseenheid
 • Het zich steeds herhalende heilsoffer
 • Er zij licht en het werd licht
 • De openbaring van het Vacuüm van Shamballa
 • Een belangrijke consequentie
 • De binding met de universele magnetische keten
 • Het hemelschip, de ark
 • In den beginne was het Woord
 • Het nieuwe levensveld
 • De wederkomst Christi
 • Uit het licht is het leven
 • De regenererende werking van het Christuslicht
 • Leef het Bergredeleven

VII DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST

 • Werk uws zelfs zaligheid in vreze en beven
 • Het oproepen van de zevenkracht
 • Transmutatie en transfiguratie
 • De mysterieuze naam van God
 • De heilige naam Gods uitspreken
 • De Godsrivier, de golfstroom van goddelijke adem
 • Oersubstantie« le transmutatie
 • De manifestatie van het verheerlijkte lichaam

DEEL IV DE GEBOORTE VAN HET LICHT IN HET MAGNETISCHE LICHAAM VAN DE GEESTESSCHOOL

I DE GRAFTEMPEL VAN C.R.C.

 • De onmisbaarheid van de groepseenheid
 • De geboorte van Jezus Christus in de tijd
 • De noodzaak der volstrekte onthechting aan alles wat van deze wereld is
 • Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld
 • Het openbaringswonder van het licht
 • Waarom een vrije gnostieke werkplaats nodig is
 • De ware vrije metselaar
 • De primaire eis van de toelating tot de School
 • De legende van Hiram Abiff
 • Op het tapijt staan
 • De binnenkomst in de graftempel van C.R.C.
 • De continuïteit van de transfiguristische arbeid
 • De gnostieke integratie
 • De Gnosis
 • De buitenste cirkel rondom het hart van de Gnosis
 • De invloed van het gnostieke magnetische lichaam op de buitenste cirkel

II DE OPGANG TOT DE KERSTNACHT

 • De deur van de graftempel van C.R.C.
 • Het edele, ongeschonden lichaam van C.R.C.
 • De eerste manifestatie van de Trooster
 • De geboorte van het licht
 • Na 120 jaren zal ik opengaan

III DE ZELFOVERGAVE VAN DE IKMENS

 • Transfiguratie: afbraak en opbouw, dood en nieuwleven
 • Deze samenvatting van het universum heb ik, levende, mij tot een graf gemaakt
 • De eerste straal van het zevenlicht
 • Het cerebrospinale zenuwstelsel en de chakra’s
 • Wie door de Gnosis wordt aangegrepen
 • Groepseenheid, mensenliefde en mensendienst
 • Het licht van de vierde kandelaber
 • De uitbanning uit het magnetische lichaam
 • De gevolgen van de Bergrede-levenshouding
 • Wat beoogt de nieuwe levenshouding?
 • De zelfofferande van de ik-mens
 • Kerstfeest: de integratie van de ziel in God
 • Hoe de ziel zich openstelt voor de heiligende Geest
 • De vijf fluïden van de ziel
 • De zelfovergave aan de Gnosis

IV DE ZELFOVERGAVE VAN DE WIL

 • Het magische zieleattribuut
 • De sleutel tot de lichtgeboorte Gods
 • Geen nieuwe wijn in oude lederen zakken
 • De wil ondergeschikt maken aan het eigen bewustzijn

V DE DOOP DES VUURS: DE LICHTGEBOORTE GODS

 • De noodzaak van de onafhankelijkheid van hetbewustzijn
 • Denk- en wilsoverheersingen
 • Gewoontevormingen, gewoontedwang
 • De positieve besluitmacht van het bewustzijn
 • Hoe karma wordt geschapen
 • Het bewustzijn, de zetel van de ziel
 • Het verlangen van de ziel en het antwoord van de Gnosis
 • Het begin van de reiniging des harten
 • Het licht in de torenkamer
 • Authades en Johannes de Voorloper
 • De doop met het water des levens
 • Maak recht de paden des Heren
 • De doem der natuurgreep
 • Werkelijk gedoopte Christenen
 • Gebruik het ontvangen vermogen
 • Als de weg is vrijgemaakt . . .
 • Bethabara, over de Jordaan
 • Johannes ziet Jezus tot zich komen
 • De geboorte van de Christus in de ziel

VI DE REINIGING DES HARTEN

 • De dorheid en onvruchtbaarheid van het hart
 • Reinheid des harten voorwaarde van het leerlingschap
 • De hulp van de roos des harten

VII HET MYSTERIE DER PROGRESSIE

 • Het zoeken der mensheid; de weg der ervaring
 • Het geheim van het welslagen op het pad
 • Hoe de gnostieke zevenkracht wordt vrijgemaakt
 • De mystiek-magische en de wijsgerig-magischegerichtheid
 • De magische betekenis van de samenwerking der seksen
 • Het functioneren van de hypofyse
 • Het binden van de fundamentele stroom der Gnosisaan de groep
 • Voor elkaar, door elkaar, met elkaar: in mensendienst
 • Bewust-meedragend, zich mede verantwoordelijkwetend leerlingschap
 • Het voorkomen van gevaren voor het magnetischelichaam
 • De nieuwe fundamentele gnostieke stroom in de wereld
 • Een nieuwe dag van openbaring wacht ons

VIII DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE

 • De komende ontwikkeling der verkondiging
 • Het vissen van zielen uit de levenszee
 • Het Evangelie verkondigen
 • Geloven en zalig worden

DEEL V DE TRANSFIGURATIE VAN DE ZIEL EN HET LICHAAM

I GELOOF, HOOP, LIEFDE

 • Transfiguratie: gevolg van de uitstorting van de Zevengeest
 • Uitreis en afscheid
 • De klassieke taak van de veerman
 • Hora Est !
 • Het afscheid van de wereld
 • God of Mammon
 • Verlies uzelf
 • Zoek eerst het Koninkrijk
 • Wij zien nu nog in een duistere rede
 • Drie treden te bestijgen
 • Onvoorwaardelijk geloof
 • Het licht van de hoop
 • De liefde, eenwording met de Gnosis

II HET VERGANKELIJKE EN HET ONVERGANKELIJKE ZAAD

 • De tweede stroom van de Heilige Geest
 • In afwachting van de lichtgeboorte
 • Redelijk zien en werkelijk zien
 • Illusie-licht en werkelijk licht
 • De klok in de torenkamer
 • Slijmklier en sekse-organen
 • De occulte weg en zijn gevaren
 • Het kernbeginsel van de zonde
 • Het onvergankelijk zaad van de roos des harten
 • Het huwelijk tussen ziel en rozenhart

III DE WEG TOT DE LICHTGEBOORTE GODS

 • Tweeërleizaad, tweeërlei reinheid
 • De smalle en de brede weg
 • De gevaren van de ikcentraliteit
 • Het derde bewustzijnsvermogen
 • De machteloosheid van het ik
 • Uitzien naar de bergen vanwaar de hulp komen zal
 • Het rechttrekken van de as van het hart
 • De roos aan het levenskruis gehecht
 • De schaduw aan de rechterhand
 • Het nieuwe slangenvuur en de chakra’s
 • De verzoeking in de woestijn
 • De slang der kundalini vernietigd
 • De doorbraak van het licht
 • De verheerlijking op de berg
 • De fase der aanschouwing
 • Licht, niets dan licht

IV HET ENDURA

 • De transfiguratie begint
 • Wandelen in het licht
 • Nieuw bewustzijn, nieuwe zintuigelijke waarneming
 • De binnenkomst in het nieuwe levensveld
 • De nieuwe ziel in het oude tehuis
 • Het endura, de zelfopheffing
 • Het Evangelie der Waarheid
 • De dreiging van het kwade gerucht
 • Wat het endura is
 • De zielewedergeboorte
 • De dood verslonden in de overwinning
 • Wat de ikdoding is
 • De gouden wonderbloem
 • De hemelse woonstede

V DE OPSTANDING UIT HET GRAF

 • Het levenslichaam
 • Zielestaat en etherlichaam
 • Een nieuw krachtlijnenstelsel
 • De vier Christusethers
 • De gezondheid van hen die in de nieuwe zielegeboorte staan
 • Het nieuwe levenslichaam
 • Het verheerlijkte stoflichaam

DEEL VI EKKLESIA PISTIS SOPHIA

Ekklesia Pistis Sophia

WOORDVERKLARING

Details

EAN :9789070053086
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  01-01-1980
Uitvoering :Paperback / softback
Taal :Nederlands
Hoogte :145 mm
Breedte :219 mm
Dikte :19 mm
Gewicht :432 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :279