ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PENTAGRAM BOEKWINKEL

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden op alle transacties tussen de boekwinkel en haar klanten.

Rekeningen dienen binnen de op de factuur aangegeven termijn te worden voldaan

Elke verkoop wordt naar Nederlands gebruik gefactureerd, waarbij op de factuur de betaaltermijn wordt aangegeven; de koper verbindt zich binnen deze termijn te betalen op de aangegeven wijze; na daadwerkelijke betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de goederen over op de koper. Tot dat moment heeft de koper de goederen "op zicht" onder zijn beheer, en is bij gebreke van betaling verplicht deze op eerste vordering op eigen kosten terug te sturen in onbeschadigde en verkoopbare staat. Wanneer de koper zonder gegronde en kenbaar gemaakte reden niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, heeft Pentagram boekwinkel het recht na eerste aanmaning, schriftelijk of per e-mail, een incassobureau in te schakelen waarbij alle kosten en de wettelijke rente ten laste van de koper zullen worden gebracht; in dat geval gaat de eigendom van de goederen niet eerder over op de koper dan dat alle bedragen door Pentagram boekwinkel zijn ontvangen. Eventuele openstaande vorderingen van de koper op Pentagram boekwinkel kunnen door Pentagram boekwinkel worden verrekend tot het totaal van factuurbedrag, kosten en rente.

Reclames en retourzendingen

Reclames worden alleen in behandeling genomen als deze uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product, aan ons gemeld wordt. Wij moeten de gelegenheid gehad hebben om het te kunnen controleren. De kosten voor de retourzending zijn dan voor rekening van de koper. De koper verbindt zich de goederen met zorg te behandelen en de instructies voor retourzending op te volgen. In dat geval heeft de koper recht op toezending van een kwalitatief goed exemplaar, dan wel terugbetaling van de koopsom. In alle andere gevallen vervallen de rechten van de koper.

Slechts in het geval van levering van een misdruk of een niet besteld product, wordt teruggave, mits binnen de door de uitgever gestelde termijn, geaccepteerd en zijn de verzendkosten voor het retourneren van de aankoop op kosten van Pentagram boekwinkel.

Uitzonderingen retourneren: e-books zijn uitgesloten van retourzending.

Abonnementen

Het abonnement op het tijdschrift LOGON geldt minimaal voor één jaar (4 nummers) en wordt aangegaan onder de conditie ‘tot wederopzegging’. Dit houdt in dat het abonnement automatisch ieder jaar door ons verlengd wordt. Het annuleren van een abonnement op een tijdschrift dient 30 dagen voor het einde van de jaargang schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het proefabonnement op dit tijdschrift omvat 2 nummers en kan niet worden verlengd of geprolongeerd anders dan door een regulier abonnement.

Rekeningoverzichten en zichttermijnen

Het is niet mogelijk rekeningoverzichten van al betaalde aankopen opnieuw te verstrekken. De koper is dus zelf verantwoordelijk voor het archiveren van de rekeningen. Bijvoorbeeld voor de fiscus. De zichttermijn van op zicht gegeven boeken bedraagt maximaal 30 dagen. Na deze termijn wordt het geleverde gezien als gehouden en als normale verkoop in rekening gebracht. De honorering van zichtbestellingen is ter beoordeling van de boekhandel. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij aangetekende verzending), zijn de producten voor rekening van de opdrachtgever.

Bestellingen en reserveringen

Doordat een klant bestelt, reserveert of contant dan wel op rekening koopt, geeft hij te kennen dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee instemt. Afwijkingen van de vooraf aangegeven voorwaarden gelden alleen wanneer zij van tevoren en schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen

Zowel prijs, inhoud en uitvoering als levertijd en leverbaarheid zijn vrijblijvend. Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de (internet)winkel worden gehanteerd. Alle door Pentagram boekwinkel gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn voor het buitenland exclusief de verzendkosten die we per staffel berekenen op basis van de werkelijke verzendkosten. Binnen Nederland zijn de verzendkosten vanaf een besteding van € 20,- geheel gratis. Voor besteding onder de € 20,- word € 2,50 aan verzendkosten berekend.

Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs. Pentagram boekwinkel behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.