De komende nieuwe mens


Nederlands | 01-01-1999 | 363 pagina's

9789067322157

Hardback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 24,50


 

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

Wat weet u van vrijheid, van bevrijding? Wat is vrijheid voor u? Overstijgen uw gedachten bij de woorden vrijheid en bevrijding de begrippenwereld van onze samenleving, dan is dit boek De Komende Nieuwe Mens een boek voor u. Het neemt u mee op een zoektocht naar de ander in uzelf. Neemt u mee op een ontwikkelingsweg naar uw feitelijke bestemming. Jan van Rijckenborgh beschrijft in De Komende Nieuwe Mens de huidige mens als een stelsel, bestaande uit meerdere lichamen, omsloten door een microkosmos. In het centrum van deze microkosmos zetelt de goddelijke kern, het atomisch centrum van de oorspronkelijke mens die wij eens waren. Centraal staan de vragen: wie waren wij, wie zijn wij en waarheen zijn wij op weg?

De Komende Nieuwe Mens is gebaseerd op de Universele Leer, de rode draad die u vindt in alle wereldgodsdiensten en mystieke scholen sinds het begin van de mensheid. Het is de leer van de Gnosis, van het onbewuste weten, kennen en erkennen. Elke tijd en iedere mensheidsperiode formuleert haar eigen wegen naar bevrijding, een eigen Pad ten Leven.

Dit boek, dat zich richt op de mens van de 20ste en 21ste eeuw, doet u dit proces tot in de details ondergaan en meebeleven, tenminste als u daartoe de noodzakelijke openheid bezit. Het beschrijft de menselijke worsteling naar het Licht. Het bezit de sleutel voor een juiste zelfanalyse – dat een proces van zelfreiniging is – en het vervolg daarop in de vorm van openheid voor een spirituele toekomst. Uiteindelijk is het doel transfiguratie, dat is de ontwikkeling naar een nieuwe Mens die leeft uit krachten die wij nauwelijks kunnen bevatten. Deze nieuwe mens wordt door Jan van Rijckenborgh tot in detail beschreven, zodat de moderne zoeker hem kan herkennen en zich naar zijn spoor kan richten. 

De Komende Nieuwe Mens is een basisboek voor zich wil verdiepen in de leer die de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum brengt.

Beschrijving

In onze tijd groeit het besef dat de mensheid voor een verandering staat. In De komende Nieuwe Mens gaat het om een totale, fundamentele verandering, om de ontwikkeling van het kernwezen in het hart. Het ego opgeven en die zielenkern door het Licht laten groeien, leidt tot dé nieuwe mens met een nieuw bewustzijn. De auteur geeft een magistraal inzicht in deze grootse menselijke mogelijkheid. Voor wie hier voor ontvankelijk is, zal het leven na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde zijn.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Eerste deel: Zelfkennis als voorwaarde voor nieuwe menswording

1.1 De komende nieuwe mens: De Una Sancta – De Heer tegemoet in de lucht

1.2 Christus, de universele bron van licht en kracht: In de wereld, maar niet van de wereld – De ware geestelijke Zon – Het geestvonkatoom – Ultra-violet en infra-rood – Hora Est!

1.3 De zevenvoudige werking van de goddelijke zon: Ikverbreking door negatie – De zeven stralen van de goddelijke zon – Het wekken van het geestvonkatoom – De fase van het zoeken – Het wonderbare juweel – De mentale conceptie van de onsterfelijke mens

1.4 Het wezen van de menselijke gevangenschap: Gedachtenvormen en hun werkingen – De oerdrift van het bloed – Het begeertewezen, het bloeds-ik – Het lever-milt-systeem – De mentale conceptie van de onsterfelijke mens – Het uitdrijven van het bloeds-ik

1.5 Er is geen brug tussen natuurmens en geestmens: De drie natuurego’s – De schijn van de cultuur – De verontrusting-  Het werk des Heren

1.6 Zwaartekracht en bevrijding: Het geloof in uw hart – Verlangen als elektromagnetisch vermogen – De microkosmos – De weg naar de poort van de mysteriën: stil zijn voor God – De twee elektromagnetische velden – Transfiguratie – Het nieuwe levensveld

1.7 De dwaasheid van het kruis: Het dwangbuis van de natuur – Het verzet tegen het transfigurisme – In goed gezelschap – Het Universele Koninkrijk – De kosmische zevenheid – De dialectische aarde – De natuurkrachten en de oertypen

1.8 God – oertype – mens: Het Koninkrijk Gods is binnenin u – De oertypen van de mensen – Het geestvonkatoom en het oertype – De huidige bestaanswerkelijkheid – Het herstel van de verbroken eenheid: God – oer- type – mens – De universele Broederschap Christi als middelaar – De Trooster – Het beeld van de onsterfelijke

1.9 De goddelijke alchemie en de mens: De fundamentele goddelijke alchemische formule van onze planeet – De oersubstantie; de universele materia magica – De grote adem – De oorspronkelijke ziel – Waterstofgas – Het stofgeboren zielebeginsel – Tweemaal geborenen – De wedergeboorte uit water en geest – De levende waterstofbom – Waterstof, zuurstof, stikstof, koolstof – Onze zevenvoudige moederplaneet – De vier heilige spijzen

1.10 Ken u zelf: Lucifer – De ik-ziel is slechts een natuurverschijnsel – De doelloosheid van de ik-mens en zijn wereld –  De fundamentele eenheid van de mens met het Luciferische veld – De waan van het occultisme – De hel en het helse vuur – De dialectische hiërarchie – De waan van de natuurreligie – De noodlotsgang in Lucifer – De roep van de Geestesschool tot bezinning –  Verlossing door evolutie een onmogelijkheid – Twee slangenvuurbeginselen – Christus en Lucifer – De Pinksteropdracht van de leerling – De herrijzenis van de morgenster – De geest en de bruid

1.11 De roos der zevenvoudige openbaring Gods: Het Rozenkruis – De concreetheid en realiteit van het grote doel – Het menselijke bestaansveld een afgesloten geheel – De vier dialectische spijzen – De vier heilige spijzen – De zee van de levende wateren – De twee atmosferische velden – De Christusroep tot terugkeer – Nieuwe tempelbouw – De eerste steenlegging – De leerling-tempelbouwer aan de arbeid – De ingang in het oorspronkelijke elektromagnetische veld

1.12 De onvermijdelijkheid van de kruisgang:  De gestileerde roos – De kruisgang – Het kostbare juweel in de lotus – Het doel van de Geestesschool – De twee levensvelden – De roep van de universele Broederschap – De noodzaak van zelf- bevrijdende handeling – Het vernemen van de roep – Vals mysticisme – Het gevaar van de natuurreligie – Het gaan van het pad – Gelovigen, geroepenen, uitverkorenen

1.13 De opgang tot vrijheid: God kent al zijn kinderen bij name – De zondestaat van het ik- bewustzijn – Het Luciferische atoom en het Christus-atoom – De primaire noodzaak van de wedergeboorte van de ziel – De doop in de Jordaan – De drie fasen van de evangelische opgang tot vrijheid – Het bereikbare begin

1.14 Het levende evangelie der vrijheid: De scheidingslijn – De ondergang van het ik in Jezus de Heer – De omwandeling van Jezus – Het Evangelie geschreven in het hart – De evangelische kruisgang een vreugdegang – De laatste bladzijde van het Evangelie – De waarachtige Apostolische Kring – De zegebede vanuit de Derde Tempel – De alles vermogende genade – De gruwelijke parodie op het evangelie van de vrijheid

1.15 Kennis van de natuur des doods: De oorzaken van de menselijke gevallenheid – De voorbereiding tot de navolging Christi – De microkosmos als atoomzuil – De onmisbaarheid van de ondermenselijke natuurrijken – De tragiek van de pogingen tot zelfbescherming van de mens

1.16 De waan van de dialectiek: De algemene wereldtragiek – Bevrijdende zelfkennis – De moeheid van de zoekende ziel – Waanzin – De poging het Koninkrijk te imiteren – De bestendige gevangenschap van de mensheid – Judas en zijn noodlotsgang – De drievoudige signatuur van het verraad – Het fatale einde – Het grote gevaar op het pad

1.17 De twee gestalten in de microkosmos: Het drievoudig spooksel – Het einde van Judas – Drie grote belemmeringen voor het vinden van het pad – Het aurische wezen, het hogere zelf – Het lagere zelf – Lucifer, de vuurgod – Het uitspansel als lipika – De afhankelijke toestand van het aurische wezen – Het aurische wezen als natuurgod – De waan van het occultisme – De latente geestelijke zon – De verzoeking in de woestijn

1.18 Hij moet wassen, ik moet minder worden: De macht van het hogere zelf – De invloed van het hogere zelf bij het aardse geboorteproces – Het huidige bestaan slechts een natuurproces – De fictie van de idee van voortbestaan en reïncarnatie – Het ongoddelijke bestaan van de mens, door zelfketening aan het hogere zelf – Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – De algehele liquidatie van onze natuurstaat – Jezus Christus, de gans Andere – De weg van de volkomen verootmoediging – De terugkomst van het licht

Tweede deel: het zevenvoudige pad van nieuwe menswording

2.1 Geloof, deugd, kennis: De gevaren van het pogen op het horizontale vlak – De sleutel tot het pad: het geloof – Het ware geloofsbezit – Deugd – Kennis – De toorts van de pinealis

2.2 Zelfbeheersing (I): De zelfbeheersing van de dialectische mens – De gevolgen van de verdrongen natuurdriften – Het inferno van de generzijdse grensgebieden – Het ontstaan van de ‘hogere spiegelsfeergebieden’ – Het Efeziërschap – De gemeenschappelijke schuld van mens tot mens – De noodzaak van het pad van genezing

2.3 Zelfbeheersing (II): De twaalf krachten – De drie groeifasen van de dialectische mens – De ster van Bethlehem – Het zwaard in de ziel – De strijd van de twee naturen – De ware zelfbeheersing

2.4 Volharding: De volharding van de dialectische mens – Reinheid des harten – Shock – De noodzaak van de volhartigheid – Zonde

2.5 Godsvrucht (I): De godsvrucht van de dialectische mens – De werking van het suprême geneesmiddel – De lijfelijke verandering van de leerling – De vier heilige spijzen – Het tweede slangenvuur – Pingala en Ida, Ananias en Saffhira – De nieuwe bewustzijnszuil – De thymus – Een nieuw zenuwstelsel – De stad met de twaalf poorten

2.6 Godsvrucht (II): Handelingen 5 – De gemeenschap met de Christusradiaties – Een nieuw bewustzijn – Het vermoorden van de nieuwe magnetische straling – De jongelingen – De volstrekte eis tot ikdoding

2.7 Godsvrucht (III): Een nieuwe lichaamsgestalte – De ‘zelfmoord’ van de Katharen – Twee bewustzijnskernen – Het ledige graf – De Apostolische Kring

2.8 Naastenliefde: God geopenbaard in het vlees – De liefde van de dialectische mens – Humanisme – Gevangen in de Gnosis – In de wereld, maar niet meer ván de wereld – Vissers van mensen – Het geheim van de arbeid van de Geestesschool – 1 Korinthe 13

2-9 Liefde (I): De drie tempels – Het vissen van mensen – De drie heilige wetten van het apostolaat

2.10 Liefde (II): Het komende nieuwe leven – De komende nieuwe mens – Bevrijdend heilbegeren – De toegang tot het nieuwe rijk – De bouw van de nieuwe tempel – De verheerlijkte nieuwe persoonlijkheid

Derde deel: de gaven en vermogens van de nieuwe mens

3.1 De aurische wedergeboorte: Tot wie wij spreken – De bouw van de ark – De werkplaats van de bouwer – De dwaling van de tongenbewegingen – De liefde die zonden bedekt – De microkosmische revolte

3.2 Gevolgen van de aurische wedergeboorte: Gevolgen van de microkosmische revolte – Vergeef ons onze schulden – De eerste herscheppingsdag: nieuwe gaven en vermogens – Wat gezondmaking niet is

3.3 De gave der gezondmaking: Drie ambten, vijf taken, negen vermogens als accenten van nieuwe menswording – De gevaren van negatieve belangstelling – Wat gezondmaking is – De mateloze hulp tot verlossing – ‘Zoek eerst het Koninkrijk Gods….’ – Heiligmaking, een kruisgang tot gezondwording

3.4 De taken: vijf stromingen tot gezondmaking: De zevenvoudige Wereldbroederschap – De staat van de twee naturen – De gave der gezondmaking – De openbaarmaking van de zonen Gods – De genezingshulp van de vijf taken – Het badwater van Siloam – Het wekken van de roos – Een nieuwe schakel in de gouden keten

3.5 De vermogens (I): De begrensdheid van de gave van de genezing – Het vermogen van geloofsoverdracht – Het vermogen van wijsheid en beeldprojectie – Het vermogen van verstandelijke analyse en overdracht van inzicht en begrip – Het vermogen van de nieuwe wil – De gave der gezondmaking

3.6 De vermogens (II): De typeverandering – De aanvang van de gezondmaking – Ontvonking – Het vermogen tot onderscheiding van geesten

3.7 De dood verzwolgen in de overwinning: De boodschap van het einde – Geen bevrijding door evolutie – De twee naturen – De laatste bazuin  Het vacuüm van Shamballa – Dood, waar is uw prikkel?! – De nacht zal spoedig voorbij zijn

3.8 Het nieuwe levensveld: Het kleed zonder naad – Het tehuis Sancti Spiritus voor de nieuwe oogst – Johannes en Jezus – Het medearbeiden aan het gebouw Gods – Bloedstorting

3.9 Het vermogen van profetie: De werkelijke dienaar des Woords – De ware profeet – De vermogens van de profeet – Het doel en de taak van de profeet – Bouwen op de hoeksteen: Christus

3.10 Het vermogen der tongen: De verstoring van de magnetische polen van het dialectische veld – Het openbaarworden van de kinderen Gods – Transfigurisme en deze wereld – De gang van de dingen vertraagd – Tongen – Nogmaals: het aurische wezen – Tongen van vuur – De wording van de nieuwe tongen

3.11 Het vermogen van de uitlegging van talen: Nieuwe tongen van vuur – De waan en gevaren van de tongenbeweging – Vraag de doden niet – Sensitiviteit – Het verkrijgen van de gaven der tongen – De groei van het nieuwe bewustzijn – De gave van de uitlegging van talen

Details

EAN :9789067322157
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  01-01-1999
Uitvoering :Hardback
common.Language :Nederlands
Hoogte :45 mm
Breedte :225 mm
Dikte :24 mm
Gewicht :641 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :363