Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is


Nederlands | 29-07-2006 | 141 pagina's

9789067321679

Hardback


€ 12,00


 

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

Marsilio Ficino (1433-1499) , de grote Renaissance-figuur in Italië die onder andere Plato en het Corpus Hermeticum bekendheid gaf in Europa, was niet alleen wijs, maar ook een warmvoelend mens.  Hij schreef vele brieven aan zijn vrienden: kunstenaars, theologen, geleerden en staatslieden. Iedere brief is individueel gericht, maar tegelijk voor de mensheid geschreven. Het doel is steeds de liefde voor de waarheid in de mens te doen ontvlammen en de menselijke geest te openen voor de zoektocht naar de waarheid.

' ...menselijke voorspoed is inderdaad bedrieglijk geluk en vormt een obstakel tot waarachtig geluk. [...] Laat ons dus met alle kracht sie ons is geschonken  en die door het oneindig goede in stand wordt gehouden, ook datzelfde oneindig goede volgen. Niet alleen omdat het nimmer vervliegt en het totale universum geheel vervuld is van de onmetelijke kracht ervan, maar omdat het zich ook haast om een ieder tegemoet te treden die zich aan het Goede overgeeft. [...]  Zo leidt het Goede door zijn eigen kracht en wijsheid allen die onderweg zijn, en brengt een ieder die volhardt naar zijn uiteindelijke doel.' (uit Brief 2)

Beschrijving

 

 

Inhoudsopgave

Dankwoord
Woord vooraf bij de brieven
Toelichting bij de vertaling van de brieven
Noten bij woord vooraf
De brieven

  1. Inleiding. Een aansporing tot oorlog tegen de barbaren
  2. De bedrieglijkheid van menselijke voorspoed
  3. Proza behoort te worden verfraaid met het ritme en de maat van poëzie
  4.  Wie alles en allen liefheeft in wat zelf nooit verloren gaat, verliest nooit een geliefd iemand
  5.  Lasteraars moeten worden veracht
  6.  Lasteraars moeten worden veracht
  7. Blijdschap over de benoeming van een magistraat
  8. Er is geen zoetere melodie dan de zoetste vriend
  9. Waarheid heeft geen ander verweer nodig dan zijn eigen kracht
  10. Venus beheerst Mars, en Jupiter Saturnus
  11. Gelukkig de mens die tevreden is met wat hem toekomt
  12. De deugd van een rechtschapen burger
  13. De echte lof van lofspraak
  14. Niets op aarde is van meer waarde dan een mens
  15. Over de luister van een aards banket, over de pracht van een hemels banket en over de gelukzaligheid van een boven-hemels banket
  16. Een wijs mens wijst niemand als nutteloos af
  17. Voor verdorven geesten zijn alle dingen tegenstrijdig
  18. De Gratiën en Muzen zijn van God en moeten weer tot God gericht worden
  19. Iemand, die de waarheid niet liefheeft kan zichzelf niet werkelijk liefhebben. Evenmin kan iemand zich waarlijk verheugen in goede dingen, wanneer hij door gehechtheid eraan het goede zelf waaruit al het goede voortkomt, miskent
  20. Niemand is gelukkig, tenzij hij waarlijk verblijd is. Wie zich verblijdt in de waarheid is werkelijk verblijd
  21. Zo moeilijk en riskant als het genot van tijdelijke vormen is, zo gemakkelijk en gelukzalig is de liefde voor het eeuwige
  22. God maakt alles goed
  23. Het duivelse komt niet van de sterren maar van een gebrek in de materie of door gebrek aan begrip
  24. Alle lof komt toe aan God die het begin en einde van alles is
  25.  Niemand stijgt op tot God totdat God zelf in zekere mate in hem is afgedaald
  26. De massa leeft van onzin
  27. Ware vriendschap wordt door ware religie gevormd
  28. Niet de schil, maar de pit geeft voeding
  29. Wie afhankelijk is van de toekomst en van uiterlijke zaken, is beklagenswaardig
  30. Wie van alles wil, bereikt niets
  31. Hoe afgunst kan worden bestraft, ingetoomd of uitgeroeid
  32. Heb achting voor alle mensen, kies en bemin er e¤ e¤ n, en vertrouw alleen op God
  33. Goede daden op het verkeerde moment zijn in mijn ogen slechte daden
  34. Marsilio uit zich ironisch ten opzichte van de tegenstanders van filosofi
  35. Wat van iemand zelf is, behoort naar hem zelf te worden toegestuurd
  36. Men moet goed doen aan een vriend, zelfs als hij dat niet wenst
  37. Er zijn drie stappen in de platonische beschouwing
  38. Wanneer het fundament zelf wankelt, stort alles wat erop gebouwd is in
  39. Waar liefde gloeit, straalt God, en ontspringt genade
  40. Al het goede van de wereld is slecht voor de mens die een verdorven leven leidt in die wereld
  41. Geef vrijelijk wat vrijelijk is ontvangen
  42. Over de voldoening, het eind, de vorm, de proviand, voorschriften, kruiden en invloed van het feestmaal
  43. Hoe bevallig is het aangezicht van een vriend, hoe noodzakelijk is de in vrijheid gekozen liefde
  44. De mens is de mens een wolf, geen mens
  45. God geeft niemand alles
  46. Het principe van leren en spreken
  47. De wens naar wraak is niets anders dan de acceptatie van een ander onrecht
  48. Wie veel probeert, begeeft zich op een dwaalspoor
  49. Men kan kunst niet tevredenstellen als men zelf door kunst steeds tevreden wordt gesteld
  50. Alleen liefde kan het leven beschermen, maar om bemind te worden moet men liefhebben
  51. Geld weggooien is zeker een ernstige zaak, maar een mens afwijzen is nog erger
  52. Wie goedgelovig is, verdient weinig geloof
  53. Over plichten
  54. Men vervalt nimmer tot de hel wanneer men, gegrondvest op het hogere, het laagste onderzoekt met zuiverheid en erbarmen
  55. Op het gemakkelijke levenspad van ondeugd volgen moeilijkheden op het moeilijke levenspad in deugdzaamheid volgt gemak
  56.  Zoals in de fysieke wereld schoonheid liefde oproept, zo schept liefde in de geest schoonheid
  57. Vrome werken behoren bij de vrome
  58. Vrome werken behoren bij de vromen
  59. Als we maar helder zagen hoe onzuiver en hoe opgewonden de onoprechte ziel is, dan zouden we niet zondigen
  60. Niets is schaamtelozer dan een mens in wiens huis, alle dingen mooier zijn dan de ziel
  61. Voor slechte mensen is voorspoed slecht maar voor goede mensen is tegenspoed goed
  62. De ziel is niet bevredigd door sterfelijke dingen, want zij verlangt immer naar het onsterfelijk
  63. Niet het kaf maar de korrel geeft voeding
  64. Wat goed is, is feitelijk nog beter als het overvloedig is
  65. Dingen kunnen niet verenigd worden in wat zelf veranderlijk en verschillend is
  66. Cupido is overtuigender door stil te zijn, dan Mercurius door te spreken en Phoebus door te zingen

Noten bij de brieven
Correspondenten van Ficino


 

Details

EAN :9789067321679
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  29-07-2006
Uitvoering :Hardback
Taal/Talen : Nederlands
Hoogte :236 mm
Breedte :156 mm
Dikte :9 mm
Gewicht :343 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :141
Reeks :  Brieven van Marsilio Ficino